0092 300 7494791
SUPERIOR STYLE KARATE ASSOCIATION

Soke Hirokazu Kanazawa

Performing Shotokan Katas
Wankan
Unsu
Nijushiho
Meikyo
Ji'in
Chinte
Sochin
Gankaku
Tekki Sandan
Kanku Sho
Hangetsu
Bassai Sho
Tekki Nidan
Jion
Jitte
Enpi
Kanku Dai
Bassai Dai
Tekki Shodan
Heian Godan
Heian Yondan
Heian Sandan
Heian Nidan
Heian Shodan
© copyright - Designed & Developed by Firdosia Enterprises